Säännöt

POHJOIS-KUOREVEDEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Kuoreveden Kylät ry. ja sen kotipaikka on Jämsän kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen
Pohjois-Kuoreveden Kylät ry:n tarkoituksena on edistää Pohjois-Kuoreveden kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylien elinkelpoisuutta ja toimia niiden edunvalvojana. Yhdistys pyrkii edistämään kylien asukkaiden yleisiä toimeentulomahdollisuuksia, kylien vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
·osallistuu kyliä koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon eri organisaatioissa.
·tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylien kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
· järjestää liikunta-, urheilu ja musiikkitilaisuuksia, näyttelyitä, retkiä, juhlia ja muuta samantapaista toimintaa.
· tiedottaa toiminnastaan.
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä.
3 § Jäsenistö
Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenyyden hyväksymisestä ja jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen johtokunta. Jäsenyyden katsotaan alkavan ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty. Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, jonka voi suorittaa joko vuodeksi (1) kerrallaan tai ainaisjäsenmaksuna eliniäksi. Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka suorittaa vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. Johtokunta pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi
4 § Johtokunta
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viidestä (5) kahdeksaan (8) muuta jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Johtokunnan puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään viiden (5) vuoden ajan. Johtokunta voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten työvaliokuntia tai kutsua niitä hoitamaan asiantuntijoita. Johtokunta voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille alisteisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaostoja. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he toteavat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.
5 § Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
6 § Talous
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä pöytäkirjoineen tilintarkastajille vähintään 21 päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle vähintään 14 päivää ennen vuosikokousta. 7 § Kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii. Kutsu yhdistyksen vuosi- sekä ylimääräiseen kokoukseen on postitettava yhdistyksen jäsenille tai ilmoitettava sanomalehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
8 § Äänestykset
Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on kullakin yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
9 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu lausunto saattaa antaa aiheen. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus. Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio. Valitaan johtokuntaan puheenjohtaja. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Valitaan edustaja/ edustajat muihin järjestöihin. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 7 §:n puitteissa.. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta, tai jotka johtokunta haluaa vuosikokoukselle esittää, huomioiden yhdistyslain 24 §:n määräykset.
10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.