Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 28.10.2022 14:14:45


1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Kuoreveden Kylät ry ja sen kotipaikka on Jämsän kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2§ Tarkoitus ja sen toteuttaminen
Pohjois-Kuoreveden Kylät ry:n tarkoituksena on edistää Pohjois-Kuoreveden kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylien elinkelpoisuutta ja toimia niiden edunvalvojana. Yhdistys pyrkii edistämään kylien asukkaiden yleisiä toimeentulomahdollisuuksia,
kylien vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaa.
Tarkoituksena toteuttamiseksi yhdistys:

  • osallistuu kyliä koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon eri organisaatioissa
  • tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylien kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
  • järjestää liikunta-, urheilu- ja musiikkitilaisuuksia, näyttelyitä, retkiä, juhlia ja muuta samantapaista toimintaa.
  • tiedottaa toiminnastaan

    Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä.

3§ Jäsenistö
Yhdistyksen varsinaiseksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenyyden hyväksymisestä ja jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen
johtokunta. Jäsenyyden katsotaan alkavan ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty. Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, jonka voi suorittaa vuodeksi (1) kerrallaan. Kannattajajäseneksi, jolla ei
ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka
suorittaa vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenillä on puhe-, ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. Johtokunta pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

4§ Johtokunta
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolmesta (3) kahdeksaan (8) muuta jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimintakautensa ajaksi. Johtokunnan puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään viiden (5) vuoden ajan. Johtokunta voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten työvaliokunnan tai kutsua niitä hoitamaan asiantuntijoita. Johtokunta voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille alisteisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaostoja. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he toteavat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

5§ Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

6§ Talous
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

7§ Kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä tai sähköpostitse. Kutsu voidaan esittää tämän lisäksi paperisessa paikallisjulkaisussa.

8§ Äänestykset
Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on kullakin yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus

Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenen maksu

Valitaan johtokunnalle puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä varajäsenet

Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

Valitaan edustaja/edustajat muihin järjestöihin

Päätetään johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouksen päättäminen.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava
kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen
varat luovutetaan tarkoitusta edistävään toimintaan sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien säilymisestä
jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.